Współpraca


Global Compact
– inicjatywa ONZ nakłaniająca firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie tych reguł prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm.

Dlaczego firmy chcą się angażować?

Liderzy biznesu widzą szerokie korzyści, które kryją się za przystąpieniem do Global Compact m.in.:
• Zademonstrowanie pozycji lidera w kwestii odpowiedzialności wobec społeczeństwa;
• Wymiana doświadczeń z podobnie zorientowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami;
• Zacieśnianie kontaktów z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, pracowniczymi i międzynarodowymi;
• Współpraca z agendami ONZ, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy, Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Programem Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju;
• Zwiększanie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez włączenie wymiaru społecznego do wizji firmy i poprzez stosowanie odpowiedzialnych społecznie strategii i praktyk;


 


Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl działa od 2008 roku i jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym serwisem na temat odpowiedzialnego inwestowania. Inicjatywa ma na celu szeroką promocję koncepcji odpowiedzialnego inwestowania i odpowiedzialnego biznesu jak również edukację rynku. Misją portalu jest bycie efektywnym łącznikiem pomiędzy sektorem inwestycyjnym, sektorem przedsiębiorstw i osobami indywidualnymi zapewniającym transparentność firm wobec inwestorów w zakresie polityki CSR oraz inwestorów instytucjonalnych wobec swoich klientów w zakresie stosowania pozafinansowych analiz ESG w strategiach inwestycyjnych.

Nasza Agencja uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Infrastrukturalnych działającej powołany przez Ministerstwo Środowiska

 
Głównym zadaniem Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz rekomendacji dla uczestników rynku finansowego w zakresie jak najbardziej efektywnego wdrożenia koncepcji odpowiedzialnego inwestowania (ang. Socially Responsible Investing, SRI) w Polsce.


Copyright © 2012 audytesg.com Projekt: bxmmultimedia
CMS BxM Administrator